info@actverbum.cz | +420 604 695 795                                                                                                                                                                   Deutsch

Všeobecné podmínky spolupráceObjednávka
Jazykový servis act:verbum přijímá pouze písemné, nikoli ústní objednávky. Kontaktujte nás na info@actverbum.cz nebo využijte kontaktní formulář.
Uvítáme, pokud nám ke každé zakázce sdělíte co nejvíce informací včetně kontaktní osoby, aby objednaná služba splnila všechna Vaše očekávání.

Ceny
Za objednané služby budou účtovány sazby uvedené v ceníku. Cena za překlady se odvíjí od počtu normostran (1500 znaků bez mezer). Při objednávce pod 1 NS se účtuje celá normostrana, další účtování probíhá po půlstranách, s výjimkou soudních překladů, kde se každá započatá stránka počítá jako celá normostrana. Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení. Za každý den prodlení bude účtováno penále ve výši 0,1 %.

Mlčenlivost
Jazykový servis act:verbum se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích, které vyplynou v průběhu jednání o zakázce, během překladu či výuky.

Storno poplatky
Při zrušení překladatelské zakázky vám bude naúčtován již vyhotovený překlad. Zrušení výuky 24 hodin před domluveným termínem s sebou nese storno poplatek ve výši sjednané ceny za učební jednotku.

Soudní překlad
U tohoto typu překladu tlumočník jmenovaný soudem stvrzuje v tlumočnické doložce, že překlad je shodný s originálem. Pro soudní překlady je proto nutné dodat originály dokumentů, popř. jejich notářsky ověřené kopie. Tlumočník vždy váže překlad s originálem tak, aby oba texty nebylo možné rozpojit, a potvrzuje správnost přeložené verze.